งานแนะแนว

 

 

ว่าที่ ร.อ.ภูมินทร์ พิสิฐอมรชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4191

ภาระงาน
1. จัดทำแผนพัฒนาการแนะแนวของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนปฏิบัติการแนะแนวของคณะ
3. ให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษา
4. ให้บริการให้คำปรึกษา ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
5. จัดทำระเบียบประวัตินักศึกษา เพื่อประโยชน์การแนะแนว
6. บริการแนะแนวก้านการศึกษาและอาชีพ
7. ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพ
8. จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
10. ติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย