งานแผนและงบประมาณ

นางนงนภัส ทองวิจิตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129
ภาระงาน
1. ประสานงานการจัดทำแผนโครงการพัฒนาคณะ และการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานการจัดทำแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนโครงการต่างๆ
3. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่หน่วยงานต่างๆ
4. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนงานและโครงการให้เหมาะสม
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1,259 total views, 2 views today