งาน 11 ปี มทร.พระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม ซึ่งทางมทร. พระนครจัดขึ้นโดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดงาน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร 9 คณะ สำนัก/กอง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วใในพธีเปิด

โดยการจัดงานครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ RMUTP ROBOCON 2016 โดยมีสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์เป็นแม่งานในการจัดการแข่งขัน และโครงการ การแข่งขันพัฒนาเกมส์สำหรับมือถือสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นแม่งานในการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบูธแสดงผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ บูธแสดงผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ และบูธแสดงผลงานวิจัยของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และยังมีการโชว์ผงงานชิ้นสำคัญที่ได้รับการร่วมมือของ 3 คณะ 4 สาขาวิชา โดยการทำงานร่วมกันภายใต้ชื่อ “Fomura One” และยังมีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่นให้แก่อาจารย์แต่ละคณะ ซึ่งงานจัดขึ้นวันที่ 18 – 20 มกราคม 2559 ณ ศูนย์พาณิชยาการพระนคร มทร.พระนคร

« 1 of 8 »

652 total views, 4 views today