งาน ECTI-CARD 2016

การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน” จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งานและหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

สามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือกและได้ถูกนำเสนอในการประชุม ECTI-CARD 2016 จะถูกตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม

ภาพบรรยากาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

« 1 of 13 »

ภาพบรรยากาศวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

« 1 of 9 »

ภาพบรรยากาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

« 1 of 7 »

50,800 total views, 12 views today