ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิศวฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะ และรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาในด้านต่างๆ ของคณะต่อไป ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ

« 1 of 4 »

936 total views, 2 views today