กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการตรวจประเมินหลักสูตรครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยของ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะ และรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาในด้านต่างๆ ของคณะต่อไป ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ

ชมภาพเพิ่มเติม

632 total views, 2 views today