กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ซึ่งผลประเมินการตรวจในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะมีดังนี้ ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานตรวจประเมิน ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ คณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศานสตร์ ขอขอบพระคุณประธานและกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ตลอดจนผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

« 1 of 4 »

39,901 total views, 3 views today