ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

งานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมิน และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

« 1 of 3 »

944 total views, 2 views today