กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 17 หลักสูตร จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรของคณะต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร เมื่อวันที่ 20 – 24 และ 30 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

 8,754 total views,  1 views today