ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จากผู้ตรวจภายนอกโดย  ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานการตรวจ พร้อมด้วย ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ คณะกรรมการการตรวจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของคณะต่อไป  ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560


« 1 of 3 »

974 total views, 2 views today