กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท. เขาชนไก่ ปีการศึกษา 2561

ดร.ประเสริฐ ชุมปัญญา หัวหน้างานวิชาการทหาร และลูกเสือ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญที่ได้เรียนรู้จากการฝึกภาคปกติไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ที่มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากการฝึกในที่ตั้ง ทั้งเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ รวมทั้งการตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของกำลังพลสำรอง อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างพลเมืองดีให้กับประเทศชาติ

No Images found.

2,933 total views, 1 views today