นโยบายและวัตถุประสงค์ กิจการฯ

นโยบายด้านกิจการนักศึกษา

  1. ส่งเสริมความสามารถในการวางแผนและดำเนินงานโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ความพร้อมด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และร่างกายแข็งแรง
  2. ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น มีศีลธรรม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงาม
  3. ส่งเสริมให้รู้จัก การบำเพ็ญประโยชน์ รู้จักถึงการเสียสละ การอยู่ร่วมกันในสังคมและการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์พัฒนานักศึกษา

  1. คุณภาพ
  2. คุณธรรม
  3. คุณค่า

กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา

  1. ส่งเสริมวิชาการและกีฬา
  2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  3. ส่งเสริมบำเพ็ญประโยชน์

 

2 total views, 1 views today