นโยบายและวัตถุประสงค์ กิจการฯ

นโยบายด้านกิจการนักศึกษา

  1. ส่งเสริมความสามารถในการวางแผนและดำเนินงานโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ความพร้อมด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และร่างกายแข็งแรง
  2. ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น มีศีลธรรม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงาม
  3. ส่งเสริมให้รู้จัก การบำเพ็ญประโยชน์ รู้จักถึงการเสียสละ การอยู่ร่วมกันในสังคมและการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์พัฒนานักศึกษา

  1. คุณภาพ
  2. คุณธรรม
  3. คุณค่า

กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา

  1. ส่งเสริมวิชาการและกีฬา
  2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  3. ส่งเสริมบำเพ็ญประโยชน์

 

103 total views, 1 views today