ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ค่ายบุรฉัตร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2558

« 1 of 7 »

930 total views, 2 views today