ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

วันเปิดภาคการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 มิถุนายน 2559

กำหนดการปฐมนิเทศ

386 total views, 2 views today