กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ณ ค่ายบุรฉัตร

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้รักสามัคคี เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกความอดทน และการปรับตัวเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัย งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและทำการส่งมอบนักศึกษาให้อยู่ภายใต้การดูแลของครูฝึกตลอดระยะเวลาของการปฐมนิเทศ ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ในวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 59

« 1 of 6 »

878 total views, 1 views today