ปฐมนิเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันอังคารที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม

เวลา

กิจกรรมปฐมนิเทศ

๐๘.๐๐- ๐๘.๔๐ น. – ลงทะเบียน
๐๘.๔๐- ๐๙.๓๐น. – พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๐๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น. – การบรรยายโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัยและหัวหน้างาน
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. – พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ –๑๒.๓๐ น. – การบรรยายโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้างาน
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐น. – ซ้อมการเข้าแถวเคารพธงชาติ
๑๔.๐๐ –๑๔.๓๐ น. – นักศึกษาพบอาจารย์ทีปรึกษาตามสาขา
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕น. – พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ น. – นักศึกษาพบอาจารย์ทีปรึกษาตามสาขา

1,160 total views, 2 views today