ประกันคุณภาพการศึกษาระยะที่ 3

งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ระยะที่ 3 ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง, ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์, ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และนายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นวิทยากร พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560

« 1 of 2 »

684 total views, 8 views today