ข่าว

ประกาศการผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1

ประกาศการผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1
-บัญชีงบหน้าผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ำกองประจำกำร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา หรือ เบอร์โทร 02-836-3000 ต่อ 4115

1,134 total views, 2 views today