ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแจ้งผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อดำาเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเล่าเรียนให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ จะนำผู้ค้ำประกันมาลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน  **ภายในวันที่ 12 – 22 กันยายน 2560 เท่านั้น**  หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560  และ ผู้กู้รายเก่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียน
**ภายในวันที่ 12 – 15 กันยายน 2560 เท่านั้น** หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560
  ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่องานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4201

710 total views, 2 views today