ประกาศจากงานกองทุน

2221ประกาศ!!! จากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งนักศึกษากองทุนฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 1/ 2559

        ผู้กู้ราายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ปี 2 – 4                                                                                         (ภาคปกติและภาคสมทบ) ติดต่องานกองทุนฯ เพื่อบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ 1/2559
ผู้กู้รายใหม่ ตรวจสอบผลการสัมภาษณ์ได้ที่งานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษาพร้อมรับใบเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาวงศ์สว่าง)

ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา

(ภาคปกติและภาคสมทบ)

ติดต่องานกองทุนฯ เพื่อบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน 1/2559

รายชื่อนักศึกษา

ติดต่องานกองทุนฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 064-064-3621

424 total views, 2 views today