ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุดตามเว็บไซต์ ดังนี้ http://admis.rmutp.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ด้ วยการตรวจสอบสถานะการสอบ)

หมายเหตุ เอกสารเอกสารทุ กฉบั บที่นํามาในวันขึ้นทะเบี ยนและลงทะเบียน ต้องรั บรองสําเนาถูกต้อง ดังนี้
1. ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้ อมติดรูปถ่ าย ขนาด A4 จํานวน 2 ฉบั บ
2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับไม่สมบู รณ์ 5 ภาคการศึ กษาหรือฉบับสมบูรณ์) ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้ าน ขนาด A4 จํานวน 2 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

348 total views, 2 views today