ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2558

          :: ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุด ตามเว็บไซต์ ดังนี้ http://admis.rmutp.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (ด้วยการตรวจสอบสถานะการสอบ)

หมายเหตุ เอกสารเอกสารทุกฉบับที่นํามาในวันขึ้นทะเบี ยนและลงทะเบียน ต้องรั บรองสําเนาถูกต้อง ดังนี้
1. ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่ าย ขนาด A4 จํานวน 2 ฉบั บ
2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา
(ฉบับไม่สมบู รณ์ 5 ภาคการศึกษาหรือฉบับสมบูรณ์) ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A4 จํานวน 2 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ
การแต่งกาย นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษา หรือ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เพื่อทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

          :: กําหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระดับปริญญาตรี) วันที่ 22 กรกฏาคม 2558 ณ เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้องประชุม D – HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6051

กําหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่

          :: นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับตรงรอบ 3) ให้นักศึกษามาชำระเงินค่าเครื่องแบบนักศึกษา พร้อมทั้งวัดตัวตัดชุดนักศึกษา และรับอุปกรณ์เครื่องแบบ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษามาตามวันเวลาดังกล่าวด้วย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-836-3000 ต่อ 4133, 4218

372 total views, 2 views today