ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุด ตามเว็บไซต์ ดังนี้ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (ด้วยการตรวจสอบสถานะการสอบ)

ผู่ผ่านการสอบคัดเลือกมาชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน ณ ห้อง D-Hall ศูนย์เทเวศร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา)

366 total views, 4 views today