ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2560

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ได้ตั้งแต่วันที่ 9 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2560

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ตรวจสอบรายชื่อ

510 total views, 4 views today