ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง ปีการศึกษา 2560

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ได้ตั้งแต่วันที่ 19 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2560

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ตรวจสอบรายชื่อ

 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตัดชุด อุปกรณ์เครื่องแบบ และตรวจโรค ประมาณ 2,000 บาท

ในการตัดชุดนักศึกษา และอุปกรณ์เครื่องแบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)รอบโควต้าและรับตรง

464 total views, 6 views today