ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

***สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว***
– ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 2 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
– สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์จำนวน 5 ภาคการศึกษาหรือฉบับสมบูรณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

122 total views, 2 views today