ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
***สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร***
– บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
– ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมสำเนา
– ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
***หากสาขาวิชาใดมีผูผ่านการคัดเลือกรวมแลวต่ำกวา 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น***

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

386 total views, 2 views today