ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://reg.rmutp.ac.th/
ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

1,488 total views, 1 views today