ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร และ เค้าเตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ   ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

*ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ที่ต้องการผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่วนงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์เทเวศร์ โทร. 0 2836 3000 ต่อ 6401

528 total views, 2 views today