ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง (รอบ 2)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

*ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ วันรายงานตัวจะมีการวัดตัวตัดชุดนศ.และซื้ออุปกรณ์แต่งตัว เช่น เข็มขัด,กระดุม เน็คไท ให้เตรียมเงินประมาณ 2,000บาท

1,870 total views, 8 views today