ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุด ตามเว็บไซต์ ดังนี้ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (ด้วยการตรวจสอบสถานะการสอบ)

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียน ณ ห้อง One Stop Service ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น.

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

318 total views, 2 views today