ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ถนนประชาราษฎร์๑

เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์

  • บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
  • ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมสําเนา

หมายเหตุ หากนักศึกษาผู้สอบผ่านข้อเขียน ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กําหนดถือว่า สละสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อและผลประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

420 total views, 1 views today