ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์

  • บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
  • ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมสําเนา

หมายเหตุ หากนักศึกษาผู้สอบผ่านข้อเขียน ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กําหนดถือว่า สละสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

192 total views, 2 views today