ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (ปวช.และ ปวส.) ปีการศึกษา 2561


• คณะศิลปศาสตร์
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
• โควตานักกีฬาและศิลปการแสดง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
** สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-665-3777 ต่อ 6409 หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp **

ในวันรายงานตัวที่วิทยาเขตเทเวศน์ ให้นักศึกษานำเงินค่าเสื้อผ้านักศึกษา,ชุดพละ ,เสื้อช้อปและอุปกรณ์แต่งกาย(เข็มขัด,กระดุม,เน็คไท ,เข็มกลัดสถาบัน มาชำระ
*ผู้ชาย 2,180บาท
*ผู้หญิง 1,850 บาท

2,296 total views, 2 views today