ข่าว

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2/2557 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดูผลการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ได้ สามารถเเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
การเข้าประเมินระบบการเรียนการสอนนั้นจะใช้ Username และ Password จากระบบทะเบียน (http://reg.rmutp.ac.th) หรือจาก Rmutp Passport (เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา) โดยนักศึกษาจะต้องประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์และประเมินตนเองในทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียน

ชี้แจงการเข้าระบบ
1. นักศึกษา เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียน หรือ Rmutp Passport (สำหรับนักศึกษาที่มี Username เป็นรหัสนักศึกษา)
2. อาจารย์ เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียนเท่านั้น สำหรับอาจารย์ที่ต้องการดูรายงานผลการประเมินของนักศึกษาต่ออาจารย์ สามารถดูได้เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถแก้ไขหรือติดต่อได้ตามปัญหาดังนี้
1. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก ระบบทะเบียน
สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประมวลผลและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6409 หรือ e-mail ar_mean@hotmail.com
2. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก Rmutp Passport (เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา)
สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องศุนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. อาจารย์ที่เข้าระบบแล้วพบข้อความ “ไม่พบรายวิชา” และปัญหาในการกรอกแบบประเมิน
สามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6783 โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ย อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบผลการประเมินรายบุคคลของนักศึกษา

541 total views, 1 views today