ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการตรวจประเมินหลักสูตรครั้งนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

« 1 of 3 »

566 total views, 8 views today