ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ เริ่มงานเวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน

และให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาแนะนำเรื่องการเตรียมตัว เตรียมพร้อมก่อนทำงาน ตลอดจนแนะแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ พร้อมที่จะรับใช้สังคม พัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข
« 1 of 2 »

788 total views, 8 views today