ข่าว

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลารายละเอียด
08.00 - 10.00 น.ทักษะวิชาการและการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรในสังคมปัจจุบัน
วิทยากรภายใน : ผศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน
10.00 - 12.00 น.ทักษะวิชาการและการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรในสังคมปัจจุบัน
วิทยากรภายใน : อ.สถาพร สุริยันต์
13.00 - 15.00 น.ทักษะวิชาการและการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรในสังคมปัจจุบัน
วิทยากรภายใน : อ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
15.00 - 17.00 น.การเสวนาผลสะท้อนกลับการดำเนินสหกิจศึกษา การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น และการแสวงหาความร่วมมือต่อยอดจากสหกิจศึกษา
วิทยากรภายใน :
ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
อ.สุเมธ สถิตบุญอนันต์
ผศ.พิชญ ดาราพงษ์

หมายเหตุ ลงทะเบียน เวลา 07.30 – 07.45 น. พิธีเปิด 07.45 น. โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

413 total views, 1 views today