ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคการศึกษา 1/2558

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคการศึกษา 1/2558” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2558 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 และ 2 เป็นการนำเสนอทักษะวิชาการ และการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ

« 1 of 2 »

ช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ผลสะท้อนกลับการดำเนินสหกิจศึกษา และการแสวงหาความร่วมมือต่อยอดจากสหกิจศึกษา” โดย ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต และทีมงาน จากบริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด

« 1 of 2 »

และช่วงสุดท้าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเสวนารายงานและโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น” โดย ผศ.พิชญ ดาราพงษ์, อาจารย์อนันต์ เต็มเปี่ยม และ ดร.สุเมธ สถิตบุญอนันต์ และประกาศรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบของรางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น นางสาววรรณิดา แสงสว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด ชื่อโครงงาน การลดมูลค่าของเสียของชิ้นงาน DECO COVER KD 520
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายนฤดล กล้วยน้อย นายเพิ่มพล สินธพ และนายอดิศักดิ์ ยามสุข สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จากบริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อโครงงาน การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขวดน้ำขนาด 6 ลิตร
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเอกวุฒิ ฤทธิ์สำเร็จ นายวราวุฒิ หน่อแก้ว และนายรณชัย เต็มยอด สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จากบริษัท อาซาฮี-ไทย จำกัด ชื่อโครงงาน การออกแบบและพัฒนาเครื่องนับชิ้นงานอัตโนมัติ
« 1 of 2 »

1,968 total views, 2 views today