พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมนา “โครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์” ให้แก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการจัดการระบบงานในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

« 1 of 2 »

และโครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสัมนานอกสถานที่ โดยการไปดูงานจังหวัดขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย” นำทีมโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัราชภัฎอุดรธานี และด่านควบคุมโรคชายแดน จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

« 1 of 4 »

982 total views, 4 views today