พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน” ในการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งระบบ Website สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นไปยัง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-curve ซึ่ง Website นี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม โดยได้จัดทำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ www.scurvehub.com สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ First S-Curve และ New S-Curve สามารถรองรับการค้าดิจิทัลขนาดใหญ่ได้มากถึง 300 บริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศแบบไร้พรมแดน

630 total views, 2 views today