กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560  เริ่มงานเวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน

และให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนั้นแล้ว ได้เชิญดร. อรรณพ ปิยสินธ์ชาต นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่งและอ.วิเชียร มหาวัน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ตลอดจนแนะแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ พร้อมที่จะรับใช้สังคม พัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนดีของสังคม

« 1 of 4 »

1,135 total views, 2 views today