พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วมจำนวนมาก ในช่วงเช้าเริ่มจากพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์และบทไหว้ครู นายกองค์การนักศึกษากล่าวนำปฏิญาณตน ต่อด้วยพิธีไหว้ครูโดยตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู หลังจากนั้น รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้เจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแลเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 ในช่วงบ่ายเป็นการเปิดงาน RMUTP Go Digital : Student activity Day ณ โถง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

« 1 of 2 »

 

958 total views, 4 views today