กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคณะ โดยมี เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีและประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรม เรียนดี การแต่งกายเรียบร้อย และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และยังได้รับเกียรติจากคุณสุทธิชัย มณีรัตน์พงษ์สุข
มอบทุน
การศึกษา สมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6 ทุน  ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

ผลการประกวดพานไหว้ครู
ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา
รางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาช่างยนต์

ภาพเพิ่มเติม