มอบทุนการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณอนันต์ ศรีภัทราพันธุ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 5 ทุน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ 2 คน ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสคร์ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

1,178 total views, 2 views today