ยานพาหนะ

 

เบอร์โทร 0-2836-3000 ต่อ 4143

ภาระงาน
1. จัดทำระเบียบครุภัณฑ์ยานพาหนะทุกประเภท
2. ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนยานพาหนะทุกประเภท
3. ควบคุมและดำเนิการเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยรถราชการ
4. จัดระบบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและวัสดุยานพาหนะทุกประเภท
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงยานพาหนะทุกประเภท
6. ควบคุมและพัฒนาการปฏิบัติงานและพนักงานขับรถ
7. จัดทำประวัติการได้มา การใช้ และการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
8. ดำเนินการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ
9. จัดทำสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของยานพาหนะ
10. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย