กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับมอบโล่เกียรติคุณให้กับอาสาสมัครดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร และหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงงานด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ซึ่งปีนี้ มีอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ผ่านการคัดเลือก 287 คน 21 องค์กร

691 total views, 2 views today