คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • ช่างยนต์
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบการรับสมัคร

296 total views, 2 views today