รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม งานทะเบียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02 – 836 -3000 ต่อ 4117, 4118, 4174, 4100

ปฏิทินการรับสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

372 total views, 2 views today