ข่าว

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

387 total views, 1 views today